Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/x137host/hristianstvo.net/daniel/cmsimple/cms.php on line 43
Daniel & Vered-Chen Rozen - 324 месиански пророчества
 

324 месиански пророчества

 

Месианските пророчества представляват интерес за Библейските учени от векове. Тук представяме списък с 324 пророчества от Стария Завет за идващия Месия. Нашето желание е да ги изследвате в Писанията. Някои от тези пророчества са по-ясни, отколкото други, но независимо от това, крайното заключение е безспорно.

 

Ако отделите време да  сравните този списък, с месианските пророчества според равинте, а също така и с тези на Targums (арамейски превод на Стария Завет), ще откриете, че те не се различават съществено. Изследвайте материалите в нашия сайт. Изучавайте начина, по който е била направена скинията, живота на Мойсей, Йосиф и т. н. Вижте колко голяма част от Стария Завет – герои, места и предмети, представляват пророчески картини, разкриващи Месията. Няма да можете да намерите герой в Стария Завет, за който да се говори повече, отколкото за Исус. Нашата молитва за вас е да откриете истината за Месията – Надеждата на Израел.

 

Битие 3:15 Потомък на жената (девствено зачатие), Лука 1:35, Мат. 1:18-20

Битие 3:15 Той ще нарани главата на сатана, Евреи 2:14, 1 Йоан 3:8

Битие 5:24 Илюстрира телесното възнесение, Марк 16:19

Битие 9:26-27 Симовият Бог ще бъде Син на Сим, Лука 3:36

Бит. 12:3 Като потомък на Авраам ще благослови всички нации, ДА 3:25-26

Битие 12:7 Обещанието беше дадено на Авраамовото потомство, Гал. 3:16

Битие 14:18 Свещеник според Мелхиседековия чин, Евреи 6:20

Битие 14:18 Също и цар, Евреи 7:2

Битие 14:18 Последната вечеря, Матей 26:26-29

Битие 17:19 Потомък на Исаак, Римляни 9:7

Битие 22:8 Обещаният Божий Агнец, Йоан 1:29

Битие 22:18 Като потомък на Исаак ще благослови всички нации, Гал. 3:16

Битие 26:2-5 Потомъкът на Исаак е обещаният Изкупител, Евреи 11:18

Битие 49:10 Неговото време идва, Лука 2:1-7, Галатяни 4:4

Битие 49:10 Потомък на Юда, Лука 3:33

Битие 49:10 Наречен Сило или Един, който е изпратен, Йоан  17:3

Битие 49:10 Ще дойде преди Юда да изгуби идентичност, Йоан 11:47-52

Битие 49:10 На Него ще се покоряват племената, Йоан 10:16

Изход 3:13-14 Великият Аз Съм, Йоан 4:26

Изход 12:5 Агнето без недостатък, 1 Петрово 1:19

Изход 12:13 Кръвта на Агнето спасява от гнева, Римляни 5:8

Изход 12:21-27 Христос е нашата Пасха, 1 Коринтяни 5:7

Изход 12:46 Нито една кост на Агнето няма да се строши, Йоан 19:31-36

Изход 15:2 Възвеличаването Му като Йешуа (Спасител), Деяния 7:55-56

Изход 15:11 Неговият характер Самата Святост, Лука 1:35; Деяния 4:27

Изход 17:6 Духовната Канара на Израел, 1 Коринтяни 10:4

Изход 33:19 Неговия милостив характер, Лука 1:72

Левит 14:11 Очистващ проказа: белег на свещеничество, Лк 5:12-14; ДА 6:7

Левит 16:15-17 Христос ще умре на кръста веднъж за всички, Евреи 9:7-14

Левит 16:27 Ще пострада извън стана, Матей 27:33; Евреи 13:11,12

Левит 17:11 Кръвта е животът на тялото, Матей 26;28; Марк 10:45

Левит 17:11 Неговата кръв ще ни изкупи, Йоан 3:14-18

Левит 23:36-37 Вода за жадните: „Ако е някой жаден” Йоан 19:31-36

Числа 9:12 Кост Негова няма да се строши, Йоан 19:31-36

Числа 21:9 Змията на върлината издигнатият Христос, Йоан 3:14-18

Числа 24:17 Времето: Виждам Го, но не сега”, Галатяни 4:4

Втор. 18:15 Пророкът, който трябваше да дойде”, Йоан 6:14

Вт. 18:15 Ако вярвахте Мойсея, бихте вярвали и Мене”, Йн 5:45-47

Втор. 18:18 Изпратен от Отец, за да говори Неговото Слово, Йоан 8:28-29

Втор. 18:19 Който не послуша, ще трябва да носи греха си, Йоан 12:15

Втор. 21:23 Проклет всеки, който виси на дърво, Галатяни 3:10-13

Рут 4:4-9 Христос, нашият Сродник, ни е изкупил, Ефесяни 1:3-7

1 Царе 2:10 Ще бъде помазан Цар и Господ, Матей 28:18; Йоан 12:15

2 Царе 7:12 Потомък на Давид, Матей 1:1, Матей 9:27

2 Царе 7:14a Синът на Бога, Лука 1:32

2 Царе 7:16 Давидовият дом е утвърден завинаги, Лука 3:31, Откр. 22:16

4 Царе 2:11 Илюстрира телесното възнесение на Небето, Лука 24:51

1 Летописи 17:11 Давидов потомък, Матей 1:1, Матей 9:27

1 Лет. 17:12-13a Царството на Давидовия трон е завинаги, Лука 1:32-33

1 Лет. 17:13a Аз ще Му бъда Отец и Той ще ми бъде Син”, Евреи 1:5

Йов 19:23-27 Пророкува възкресението на мъртвите, Йоан 5:24-29

Псалм 2:1-3 Опълчването на земните царе е предопределено, ДА 4:25-28

Псалм 2:2 Ще бъде Помазаник (Христос), Деяния 2:36

Псалм 2:6 Неговият характер Самата Святост, Йоан 8:46; Откр. 3:7

Псалм 2:6 Ще притежава титлата Цар, Матей 2:2

Псалм 2:7 Отец провъзгласява Своя Възлюбен Син, Матей 3:17

Псалм 2:7-8 Разпъването и възкресението са свързани, Деяния 13:29-33

Псалм 2:12 Идва живот чрез вяра в Него, Йоан 20:31

Псалм 8:2 Из устата на младенци и сучещи приготвил е хвала, Мат. 21:16

Псалм 8:5-6 Неговото унижение и възвисяване, Лука 24:50-53, 1 Кор. 15:27

Псалм 16:10 Няма да види изтление, Деяния 2:31

Псалм 16:9-11 Ще възкръсне от мъртвите, Йоан 20:9

Псалм 17:15 Пророкувано е възкресението, Лука 24:6

Псалм 22:1 Изоставен поради греховете на другите, 2 Коринтяни 5:21

Псалм 22:1 Думите, изговорени на Голгота: Боже Мой... Марк 15:34

Псалм 22:2 Затъмнението на Голгота, Матей 27:45

Псалм 22:7 Те Му се подиграват и клатят глави, Матей 27:39

Псалм 22:8 Той уповава на Бога, нека Го избави”, Матей 27:43

Псалм 22:9 Роден е Спасителят, Лука 2:7

Псалм 22:14 Починал от разрив на сърцето, Йоан 19:34

Псалм 22:14-15 Агонизирайки на Голгота, Марк 15:34-37

Псалм 22:15 Той ожадня, Йоан 19:28

Псалм 22:16 Те прободоха ръцете Му и нозете Му, Йоан 19:34-37, 20:27

Псалм 22:17-18 Съблякоха Го пред погледите на човеците, Лука 23:34-35

Псалм 22:18 Разделиха си дрехите Му, Йоан 19:23-24

Псалм 22:20-21 Той предава Себе Си на Бога, Лука 23:46

Псалм 22:20-21 Сатанинската сила ще нарани Изкупителя, Евреи 2:14

Псалм 22:22 Възстановяването Му е обявено, Йоан 20:17

Псалм 22:27 Той ще бъде управител на нациите, Колосяни 1:16

Псалм 22:31 Свърши се”, Йоан 19:30

Псалм 23:1 Аз Съм добрият Пастир”, Йоан 10:11

Псалм 24:3 Неговото възнесение е пророкувано, Деяния 1:11, Фил. 2:9

Псалм 30:3 Неговото възкресение също е пророкувано, Деяния 2:32

Псалм 31:5 В Твоите ръце предавам Духа Си”, Лука 23:46

Псалм 31:11 Приятелите Му Го оставиха, Марк 14:50

Псалм 31:13 Те се съветваха как да Го умъртвят, Йоан 11:53

Псалм 31:14-15 Той уповава на Бога, нека Го избави”, Матей 27:43

Псалм 34:20 Кост Негова няма да бъде строшена, Йоан 19:31-36

Псалм 35:11 Лъжливи свидетели са се изправили срещу Него, Мат. 26:59

Псалм 35:19 Той беше мразен без причина, Йоан 15:25

Псалм 38:11 Приятелите Му стояха отдалеч, Лука 23:49

Псалм 40:2-5 Пророкувана е радостта от възкресението Му, Йоан 20:20

Псалм 40:6-8 Той се наслаждава да върши волята на Отец, Йоан 4:34

Псалм 40:9 Той проповядва Правда в Израел, Матей 4:17

Псалм 40:14 Конфронтация с неприятели в Градината, Йоан 18:2-7

Псалм 41:9 Предаден от близък приятел, Йоан 13:18

Псалм 45:2 Слово на благодат идва от Неговите уста, Лука 4:22

Псалм 45:6 Неговият престол е до вечните векове, Евреи 1:8

Псалм 45:7 Помазан с миро на радост и със Святия Дух, Мат. 3:16, Евреи 1:9

Псалм 45:7-8 Наречен Христос (Месията, Помазаникът), Лука 2:11

Псалм 55:12-14 Предаден от приятел, а не от враг, Йоан 13:18

Псалм 55:15 Предателят ще умре непокаян, Матей 27:3-5; Деяния 1:16-19

Псалм 68:18 И даде дарове на човеците, Ефесяни 4:7-16

Псалм 68:18 Възлязъл в Небето, Лука 24:51

Псалм 69:4 Намразен без причина, Йоан 15:25

Псалм 69:8 Станал чужд на Собствените Си братя, Лука 8:20-21

Псалм 69:9 С ревност за Божия дом, Йоан 2:17

Псалм 69:14-20 Агонията на Месията преди разпятието, Матей 26:36-45

Псалм 69:20 Душата Ми е прескръбна, до смърт”, Матей 26:38

Псалм 69:21 Дават Му оцет със жлъчка в жаждата Му, Матей 27:34

Псалм 69:26 Спасителят е даден и поразен от Бога, Йоан 17:4, Йоан 18:11

Псалм 72:10-11 Велики хора ще Му се поклонят, Матей 2:1-11

Псалм 72:16 Житното зърно трябва да падне в земята, Йоан 12:24

Псалм 72:17 В името Му ще се създаде потомство, Йоан 1:12-13

Псалм 72:17 Всичките народи ще се благославят от Него, Деяния 2:11-12

Псалм 78:1-2 Той ще поучава с притчи, Матей 13:34-35

Псалм 78:2b Ще поучава Божията мъдрост с власт, Матей 7:29

Псалм 88:8 Те застанаха отдалеч и гледаха, Лука 23:49

Псалм 89:27 Емануел ще бъде по-горен от земните царе, Лука 1:32-33

Псалм 89:35-37 Ще царува на Давидовия престол до века, Лука 1:32-33

Псалм 89:36-37 Той е Верният Свидетел, Откровение 1:5

Псалм 90:2 Той е от вечността, Михей 5:2, Йоан 1:1

Псалм 91:11-12 Едно от изкушенията на Месията, Лука 4:10-11

Псалм 97:9 Неговото превъзвишаване е пророкувано, Деяния 1:11, Ефес. 1:20

Псалм 100:5 Неговата благост и доброта, Матей 19:16-17

Псалм 102:1-11 Страданията, упреците и агонията на Голгота, Йоан 19:16-30

Псалм 102:25-27 Месията е вечносъществуващият Син, Евреи 1:10-12

Псалм 109:25 Укоряван и подиграван, Матей 27:39

Псалм 110:1 Син на Давид, Матей 22:43

Псалм 110:1 Ще се възнесе и ще седне отдясно на Отец, Марк 16:19

Псалм 110:1 Давидовият син е наречен Господ, Матей 22:44-45

Псалм 110:4 Той е свещеник според чина Мелхиседеков, Евреи 6:17-21

Псалм 112:4 Състрадателен и милостив към всички, Матей 9:36

Псалм 118:17-18 Възкресението на Месията, Лука 24:5-7, 1 Кор. 15:20

Псалм 118:22-23 Отхвърленият камък е глава на ъгъла, Матей 21:42-43

Псалм 118:26a Благословен, който идва в името Господно, Матей 21:9

Псалм 118:26б Ще дойде преди разрушаването на Храма, Мат. 21:12-15 

Псалм 132:11 Потомък на Давид (рожба на тялото му), Лука 1:32, 20:44

Псалм 138:1-6 Превъзходството Му ще удивява царе, Матей 2:2-6

Псалм 147:3,6 Описание на служението на Христос, Лука 4:18

Притчи 1:23 Той ще изпрати Духа на Бога, Йоан 16:7

Песен на песните 5:16 Той цял е прелестен, Йоан 1:17

Исая 6:1 Исая видя Неговата слава, Йоан 12:40-41

Исая 6:9-10 Ушите им остават глухи за притчите Му, Матей 13:13-15

Исая 6:9-12 Заслепени за Христос и глухи за думите Му, Деяния 28:23-29

Исая 7:14 Девица ще зачне и ще роди Син, Лука 1:35

Исая 7:14 Ще бъде Емануил Господ с нас, Матей 1:18-23

Исая 8:8 Наречен е Емануил, Матей 28:20

Исая 8:14 Камък за препъване, канара за съблазняване, 1 Петрово 2:8

Исая 9:1-2 Служението Му започва в Галилея, Матей 4:12-17

Исая 9:6 Той ще бъде Човешки Син, Лука 1:31

Исая 9:6 Син ни се даде, Лука 1:32, Йоан 1:14, 1 Тимотей 3:16

Исая 9:6 С управление на рамото Му, със сила и власт, Римляни 1:3-4

Исая 9:6 Името Му ще бъде Чудесен (Peleh), Лука 4:22

Исая 9:6 Мъдър Съветник (Yaatz), Матей 13:54

Исая 9:6 Бог Всемогъщ (El Gibor), Матей 11:20

Исая 9:6 Отец на Вечността (Avi Adth), Йоан 8:58

Исая 9:6 Княз на Мира (Sar Shalom), Йоан 16:33

Исая 9:7 Ще установи вечно царство, Лука 1:32-33

Исая 9:7 Царува с правосъдие и правда, Йоан 5:30

Исая 9:7 Управлението и мир Му няма да имат край, Лука 1:32-33

Исая 11:1 Наречен е Назарянин отрасъл (Netzer), Матей 2:23

Исая 11:1 Пръчка от Есеевия пън син на Есей, Лука 3:23-32

Исая 11:2 Помазаният със Святия Дух, Матей 3:16-17

Исая 11:2 Съвършен в мъдрост, съвет и сила, Йоан 4:4-26

Исая 11:4 С правда и истина ще съди, Йоан 14:6

Исая 11:10 Към Него ще прибегнат племената, Йоан 12:18-21

Исая 12:2 Наречен е Исус (Yeshua), Спасител, Матей 1:21

Исая 25:8 Възкресението Му е пророкувано, I Коринтяни 15:54

Исая 26:19 Неговата възкресенска сила е пророкувана, Йоан 11:43-44

Исая 28:16 Месията е скъпоценният камък за основа, Деяния 4:11-12

Исая 29:13 Той изобличава лицемерието към Словото Му, Матей 15:7-9

Исая 29:14 Човешката мъдрост е глупост, I Коринтяни 1:18-31

Исая 32:2 Заслон от вятър и прибежище от бурите, Матей 23:37

Исая 35:4 Той ще дойде и ще те спаси, Матей 1:21

Исая 35:5 Служението Му ще бъде потвърждавано с чудеса, Матей 11:4-6

Исая 40:3-4 Предтечата ще подготви пътя за Него, Йоан 1:23

Исая 40:9Ето вашият Бог”, Йоан 1:36, Йоан 19:14

Исая 40:11 Добрият пастир, състрадателен, дал живота Си, Йоан 10:10-18

Исая 42:1-4 Верният Служител, търпелив Избавител,  Матей 12:18-21

Исая 42:2 Кротък и смирен по сърце, Матей 11:28-30

Исая 42:3 Той носи надежда на отчаяните, Матей 12:18-21, Йоан 4

Исая 42:4 Племената ще очакват Неговата поука, Йоан 12:20-26

Исая 42:6 Светлината (спасението) нанародите, Лука 2:32

Исая 42:6-7 Той състрадава на човеците, Матей 28:19-20

Исая 42:7 Отваря слепи очи, Йоан 9:25-38

Исая 43:11 Той е единственият Спасител, Деяния 4:12

Исая 44:3 Той ще изпрати Духа на Бога, Йоан 16:7-13

Исая 45:23 Той ще съди всичките хора, Йоан 5:22, Римляни 14:11

Исая 48:12 Първият и Последният, Йоан 1:30, Откровение 1:8,17

Исая 48:17 Той дойде като Учител, Йоан 3:2

Исая 49:1 Призован още от утробата; Неговата човечност, Матей 1:18

Исая 49:5 Служител още от утробата, Лука 1:31, Филипяни 2:7

Исая 49:6 Той е Спасението на Израел, Лука 2:29-32

Исая 49:6 Той е Светлината на народите, Деяния 13:47

Исая 49:6 Той е Спасението до земния край, Деяния 15:7-18

Исая 49:7 Той е презрян от народа, Йоан 8:48-49

Исая 50:3 Небето притъмнява при Неговото унижаване, Лука 23:44-45

Исая 50:4 Той помага с дума на отрудени и обременени, Матей 11:28-29

Исая 50:5 Служителят, обрекъл се драговолно на покорство, Матей 26:39

Исая 50:6a Аз дадох гърба Си на биене”, Матей 27:26

Исая 50:6b Те Го заплюваха и удряха по лицето, Матей 26:67

Исая 50:6c Удряха Го по главата, Матей 27:30

Исая 52:7 Той благовества добро и проповядва мир, Лука 4:14-15

Исая 52:13 Служителят ще бъде издигнат, Деяния 1:8-11, Ефесяни 1:19-22

Исая 52:13 Ето Моят възлюбен Служител, Матей 17:5, Филипяни 2:5-8

Исая 52:14 Подигран безсрамно и оскърбен, Мат. 26:67-68, Лука 18:31-34

Исая 52:15 Много народи ще се удивят от Думите Му, Римляни 15:18-21

Исая 52:15 Пролива кръвта Си, за да изкупи всички, Откр. 1:5

Исая 53:1 Неговият народ няма да повярва в Него, Йоан 12:37-38

Исая 53:2а Ще бъде отгледан в бедно семейство, Лука 2:7

Исая 53:2б Стана подобен на човеците, Филипяни 2:7-8

Исая 53:3а Презрян от човеците, Лука 4:28-29

Исая 53:3б Отхвърлен, Матей 27:21-23

Исая 53:3в Човек на скърби и навикнал на печал, Лука 19:41-42

Исая 53:3г Човек, от когото хората отвръщат лице, Марк 14:50-52

Исая 53:4а Той ще има изцелително служение, Лука 6:17-19

Исая 53:4б Той ще понесе греха на света, 1 Петрово 2:24

Исая 53:4в Счетохме Го за ударен, поразен от Бога, Матей 27:41-43

Исая 53:5а Понесе наказанието заради нашите престъпления, Лука 23:33

Исая 53:5б Неговата жертва примирява Бога с човека, Колосяни 1:20

Исая 53:5в Гърбът Му ще бъде бичуван, Матей 27:26

Исая 53:6а Той ще понесе греха на цялото човечество, Галатяни 1:4

Исая 53:6б Бог възложи на Него нашето беззаконие, 1 Йоан 4:10

Исая 53:7а Угнетяван и поругаван, Матей 27:27-31

Исая 53:7б Мълчалив пред Своите обвинители, Матей 27:12-14

Исая 53:7в Жертвеното Агне, Йоан 1:29

Исая 53:8а Угнетяван и преследван, Матей 26:47, Матей 27:31

Исая 53:8б Той ще бъде осъден, Йоан 18:13-22

Исая 53:8в Убит, Матей 27:35

Исая 53:8г Умира заради престъпленията на хората, 1 Йоан 2:2

Исая 53:9а Погребан в гроба на богат човек, Матей 27:57

Исая 53:9б Невинен, защото не беше извършил неправда, Марк 15:3

Исая 53:9в Нито имаше измама в устата Му, Йоан 18:38

Исая 53:10а Божията воля беше Той да умре за човечеството, Йоан 18:11

Исая 53:10б Душата Му стана принос за грях, Матей 20:28

Исая 53:10в Възкръснал и живее завинаги, Марк 16:16

Исая 53:10г Той ще успее, Йоан 17:1-5

Исая 53:11а Бог е напълно удовлетворен от страданието Му, Йоан 12:27

Исая 53:11б Божият служител, Римляни 5:18-19

Исая 53:11в Той ще оправдае хората пред Бога, Римляни 5:8-9

Исая 53:11г Понесъл греховете на всички хора, Евреи 9:28

Исая 53:12а Въздигнат от Бога поради Неговата жертва, Матей 28:18

Исая 53:12б Ще отдаде живота Си, за да спаси мнозина, Лука 23:46

Исая 53:12в Към беззаконници е причислен, Лука 23:32

Исая 53:12г Понесъл греховете на цялото човечество, 2 Коринтяни 5:21

Исая 53:12д Ходатайства пред Бога за престъпниците, Лука 23:34

Исая 55:3 Възкресен от Бога, Деяния 13:34

Исая 55:4 Верният Свидетел, Йоан 18:37

Исая 59:15-16а Той ще дойде, за да осигури спасение, Йоан 6:40

Исая 59:15-16б Ходатай между Бога и човеците, Матей 10:32

Исая 59:20 Той ще дойде в Сион като техен Изкупител, Лука 2:38

Исая 61:1a Духът на Господа е върху Него, Матей 3:16-17

Исая 61:1b Месията ще проповядва Благовестието, Лука 4:17-21

Исая 61:1c Освобождава от робството на греха и смъртта, Йоан 8:31-32

Исая 61:1-2 Прогласява годината на Божието благоволение, Йоан 5:24

Еремия 23:5-6а Потомък на Давид, Лука 3:23-31

Еремия 23:5-6б Месията е Бог, Йоан 13:13

Еремия 23:5-6в Месията е и Бог, и човек, 1 Тимотей 3:16

Еремия 31:22 Роден от девица, Матей 1:18-20

Еремия 31:31 С Него започва Новият Завет, Матей 26:28

Еремия 33:14-15 Потомък на Давид, Лука 3:23-31

Езекил 17:22-24 Потомък на Давид, Лука 3:23-31

Езекил 34:23-24 Потомък на Давид, Матей 1:1

Даниил 7:13-14а Той ще се възнесе на Небето, Деяния 1:9-11

Даниил 7:13-14б Той е високо превъзвишен, Ефесяни 1:20-22

Даниил 7:13-14в Неговото владичество е вечно, Лука 1:31-33

Даниил 9:24а Избавя ни от греховете, Галатяни 1:3-5

Даниил 9:24б Той е Свят, Лука 1:35

Даниил 9:25 От излизането на заповедта за възстановяването на Йерусалим до идването на Месията минават 483 години, с точност до последния ден, Йоан 12:12-13

Даниил 9:26a Убит, Матей 27:35

Даниил 9:26б Умира за греховете на света, Евреи 2:9

Даниил 9:26в Убит преди разрушението на Храма, Матей 27:50-51

Даниил 10:5-6 Месията в Неговата слава, Откровение 1:13-16

Осия 13:14 Победител над смъртта, 1 Коринтяни 15:55-57

Йоил 2:32 Осигурява спасение на човечеството, Римляни 10:12-13

Михей 5:2a Роден във Витлеем, Матей 2:1-2

Михей 5:2б Божий служител, Йоан 15:10

Михей 5:2в От Вечността, Йоан 8:58

Агей 2:6-9 Ще посети втория Храм, Лука 2:27-32

Агей 2:23 Потомък на Зоровавел, Лука 3:23-27

Захария 3:8 Божий служител, Йоан 17:4

Захария 6:12-13 Свещеник и Цар, Евреи 8:1

Захария 9:9а Посрещнат с радост в Йерусалим, Матей 21:8-10

Захария 9:9б Ето, твоят Цар идва”, Йоан 12:12-13

Захария 9:9в Месията е праведен, Йоан 5:30

Захария 9:9г Месията ще донесе спасение, Лука 19:10

Захария 9:9д Месията е кротък и смирен, Матей 11:29

Зах. 9:9е Влиза в Йерусалим, възседнал осле (магаре), Матей 21:6-9

Захария 10:4 Крайъгълният камък, Ефесяни 2:20

Зах. 11:4-6a При идването Му еврейските водачи са неспособни, Мат. 23:1-4

Захария 11:4-6б Отхвърляйки Месията, отхвърляме Божията защита, Лука 19:41-44

Захария 11:4-6в Отхвърлен заради друг цар, Йоан 19:13-15

Захария 11:7 В служение на бедните, на малкото стадо, Матей 9:35-36

Захария 11:8а Отхвърляйки Месията, остават отхвърлени, Матей 23:33

Захария 11:8б Презрян, Матей 27:20

Захария 11:9 Спира да служи на онези, които Го отхвърлят, Матей 13:10-11

Захария 11:10-11а Отхвърляйки Месията, отхвърляме Божията защита, Лука 19:41-44

Захария 11:10-11б Месията е Бог, Йоан 14:7

Захария 11:12-13а Продаден за тридесет сребърника, Матей 26:14-15

Захария 11:12-13б Отхвърлен, Матей 26:14-15

Зах. 11:12-13в Тридесет сребърника хвърлени в Господния дом, Мат. 27:3-5

Захария 11:12-13г Месията е Бог, Йоан 12:45

Захария 12:10a Тялото на Месията ще бъде прободено, Йоан 19:34-37

Захария 12:10б Месията е и Бог, и човек, Йоан 10:30

Захария 12:10в Месията ще бъде отхвърлен, Йоан 1:11

Захария 13:7a Божията воля беше Той да умре за хората, Йоан 18:11

Захария 13:7б Насилствена смърт, Матей 27:35

Захария 13:7в Месията е и Бог, и човек, Йоан 14:9

Захария 13:7г Израел се разпръсва, след като Го отхвърля, Мат. 26:31-56

Малахия 3:1a Вестител ще подготви пътя за Месията, Матей 11:10

Малахия 3:1б Бог неочаквано ще дойде в Храма Си, Марк 11:15-16

Малахия 3:1в Посланник на Новия Завет, Лука4:43

Малахия 4:5 Предтечата Му е в духа и силата на Илия, Матей 3:1-2

Малахия 4:6 Предтечата ще обърне мнозина към Правдата, Лука 1:16-17 

Bookmark and Share     

 

 
 

 
 
 
 
Daniel & Vered-Chen Rozen